Concurso de Traslados
  Mesa Sectorial
  Xuntas de Persoal
  Profesorado Interino
  Oposicións
  Destinos Provisionais
  STEG Opina
  Lingua galega
  Escola laica
  FP
  Universidade
  Recursos/Publicacións
  Convocatorias anuais
  Máis Iniciativas/Campañas
  Retribucións
  Xubilacións
  Formación STEG
  Permutas
  Bolsas de Traballo
  Eleccións sindicais
  Avisos
  Informes educativos/webs
  Educación no Rural
  Educación Exterior
  Reseñas DOG
 Lexislación
Publicacións
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Colaboracións STEG
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
  OPOSICIÓNS   
LEXISLACIÓN SOBRE OPOSICIÓNS
Resumo

RESUMO DA TRANSITORIA PARA O ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE

Durante os vindeiros 5 anos –que se correponden coa implantación da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación- o ingreso á función publica docente realizarase mediante un procedemento selectivo transitorio.

Fase de oposición
A fase de oposición constará dunha única proba estructurada en dúas partes, que non terán carácter eliminatorio. O Tribunal só fará pública a nota final e global da proba.
A Administración educativa convocante poderá establecer informes que valoren o traballo realizado no ámbito docente.

Parte A: Consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante, de entre un número de temas, extraídos ao azar polo tribunal, proporcional ao número total de temas do temario:

  • Ata 25 temas: tres bolas.
  • De 26 a 50 temas: catro bolas.
  • Máis de 50 temas: cinco bolas.

Parte B:
B. 1) Presentación dunha programación didáctica. Dacordo cos termos que fixen as respectivas convocatorias, a persoa aspirante deberá presentar e defender a programación ante o tribunal.

B. 2) Preparación e exposición dunha unidade didáctica. A preparación e exposición oral, ante o tribunal dunha unidade didáctica, estará relacionada coa programación presentada polo aspirante. O aspirante elixirá o contido da unidade didáctica de entre tres extraídas ao azar por el mesmo, da súa propia programación.

Nas especialidades propias da formación profesional específica, a unidade didáctica poderá referirse a unidades de traballo debendo relacionarse coas capacidades terminales asociadas ás correspondentes unidades de competencia propias do perfil profesional de que se trate.

Nas especialidades de Psicología e Pedagogía do Corpo de Profesores de Ensino Secundario e na de Servizos á Comunidade do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, os aspirantes poderán optar por desenvolver un programa de intervención nun centro escolar ou nun equipo de orientación educativa e psicopedagógica.

Informe sustitutivo desta proba (B. 2), para o Profesorado Interino en activo.
As Administracións educativas, no caso do profesorado interino que estivese en activo, conforme determínese nas súas respectivas convocatorias, poderán substituír este exercicio por un informe, que para ese efecto e a instancias do aspirante elaboren devanditas Administracións, no que se valoren os coñecementos do aspirante a respeito da unidade didáctica. O informe será xulgado, valorado e cualificado polo Tribunal correspondente.

B. 3) Exercicio de carácter práctico. No caso de especialidades que inclúan habilidades instrumentais ou técnicas.

A cualificación de cada unha das dúas partes da proba será de 0 a 10 puntos debendo ter cada unha das partes un peso mínimo do 40% da cualificación final, peso que será fixado polas Administracións educativas. Cada un dos exercicios da parte B valoraranse de 0 a 10 puntos. As Administracións educativas determinarán o peso das puntuaciones de cada un dos apartados desta segunda parte. No caso de que no apartado B.2) o aspirante opte polo informe da Administración educativa, este exercicio non poderá ter un peso superior ao 30% da cualificación da fase de oposición.

A nota final e global da proba expresarase en números de cero a dez, hai que obter polo menos un 5 para pasar á fase de concurso.

Fase de concurso
Na fase de concurso valoraranse os méritos dos aspirantes, na forma que establezan as convocatorias. A cualificación da fase de concurso aplicarase unicamente aos aspirantes que superen a fase de oposición. Os baremos que fixen as convocatorias para a fase de concurso estructuraranse en tres bloques coas seguintes puntuaciones máximas:

Experiencia previa: Máximo 7 puntos.
Formación académica: Máximo 4 puntos
Outros méritos: Máximo 2 puntos.

Os aspirantes non poderán alcanzar máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.

Sistema de cualificación.
A ponderación das puntuaciones das fases de oposición e concurso para formar a puntuación global será dun 60% para a fase de oposición e dun 40% para a fase de concurso.
 

prodesin.com E-mail de Contacto | Aviso Legal