Concurso de Traslados
  Mesa Sectorial
  Xuntas de Persoal
  Profesorado Interino
  Oposicións
  Destinos Provisionais
  STEG Opina
  Lingua galega
  Escola laica
  FP
  Universidade
  Recursos/Publicacións
  Convocatorias anuais
  Outras iniciativas/Campañas do STEG
  Retribucións
  Xubilacións
  Formación STEG
  Permutas
  Bolsas de Traballo
  Eleccións sindicais
  Avisos
  Informes educativos/webs
  Educación no Rural
  Educación Exterior
  Reseñas DOG
 Lexislación
Publicacións
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Colaboracións STEG
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
  PROFESORADO INTERINO   
LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
Addenda 2002
(asinado pola Consellaría de Educación e as organizacións sindicais ANPE, CCOO, CSI-CSIF e UGT, o 30 de setembro de 2002)

O vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO, CSI-CSIF e FETE.UGT asinaron un Acordo sobre o acceso á Función Pública Docente en calidade de profesor interino ou substituto, no que o profesorado que realizou interinidades e substitucións ten prioridade para ser novamente nomeado sempre que non renunciase a unha interinidade ou substitución que se lles tivese ofertado.

Reunida a Comisión de Seguimento, a instancia das organizacións sindicais asinantes, e resultando necesario puntualizar algúns apartados en canto ás circunstancias actuais do profesorado, engádese a seguinte ADDENDA ó Acordo do vinte de xuño de mil novecentos noventa e cinco:

Apartado primeiro.3.1: O profesorado que prestou servicios como interino e pase a realizar substitucións, así como o que unicamente fixo substitucións, poderá optar por non realizar substitucións, sempre que alegue e xustifique que ten un contrato de traballo ou presta servicios noutro posto do sector público.

Apartado primeiro. 3.2: A opción prevista no parágrafo anterior poderá realizarse por un período máximo de tres cursos académicos consecutivos e por un período mínimo de un curso académico ou ata remata-lo curso académico en que se efectúa.

Apartado primeiro.3.3.- O establecido nos parágrafos anteriores manterase vixente para aqueles profesores ós que se lles ofertase inicialmente unha substitución, aínda que posteriormente tivesen posibilidade de acceder a unha interinidade.

Apartado primeiro.3.4.- Os profesores interinos e substitutos terán dereito a non aceptar as substitucións ou interinidades que se lles ofrezan, por un período máximo de tres cursos académicos e por un período mínimo de un curso académico, por atende-lo coidado dun fillo menor de tres anos, tanto cando o sexa por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo; do mesmo dereito se disfrutará para atende-lo coidado dun familiar que teña ó seu cargo, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, e que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse por si mesmo, e non desempeñe actividade retribuída.

Apartado primeiro. 3.5.- O profesorado ó que fai alusión o apartado primeiro. 3.4 poderá optar, voluntariamente, durante os períodos máximo e mínimo previstos no mesmo, por realizar substitucións nunha ou varias zonas educativas.

 

prodesin.com E-mail de Contacto | Aviso Legal