Concurso de Traslados
  Mesa Sectorial
  Xuntas de Persoal
  Profesorado Interino
  Oposicións
  Destinos Provisionais
  STEG Opina
  Lingua galega
  Escola laica
  FP
  Universidade
  Recursos/Publicacións
  Convocatorias anuais
  Máis Iniciativas/Campañas
  Retribucións
  Xubilacións
  Formación STEG
  Permutas
  Bolsas de Traballo
  Eleccións sindicais
  Avisos
  Informes educativos/webs
  Educación no Rural
  Educación Exterior
  Reseñas DOG
 Lexislación
Publicacións
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Colaboracións STEG
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
  LEXISLACIÓN  
PERMISOS E LICENZAS

Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG 15/02/2016) pola que se regula o réxime de permisos licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Orde do 24/02/2016 pola que se amplía a Orde anterior (DOG 01/03/2016).

 RESUMO (en .pdf) dos diferentes permisos e licenzas.

O STEG elaborou un resumo-informe de diferentes permisos e licenzas respecto ao embarazo e a maternidade.

Instrucións da Dirección Xeral da Función Pública sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas:  Resolución do 07/02/2017 que modifica á Resolución do 24/02/2016 -

Instrucións da Dirección Xeral da Función Pública (07/05/2012) para a aplicación dos complementos de IT debida a continxencias profesionais e comúns, e nas situacións de maternidade, paternidade e risco durante o embarazo e lactación natural: Instrucións 07/05/2012.

O STEG quere poñer a vosa disposición un formulario para solicitar o permiso polo deber inescusable para o coidado de fillas/os menores confinados debido ao SARS-COV2. Aquí.

PERMISOS
 Art. 3º-  Por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar
 Art. 4º- Por traslado de domicilio
 Art. 5º- Para a realización de funcións sindicais, de formación sindical ou de representación do persoal
 Art. 6º- Para concorrer a exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público
 Art. 7º- Por lactación
 Art. 8º- Por nacemento de fillos prematuros ou que por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a continuación do parto
 Art. 9º- Para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto
 Art. 10º- Realización de tratamentos de fecundación asistida
 Art. 11º-  Matrimonio ou unión de feito
 Art. 12º- Matrimonio de familiares de ata segundo grao de consanguinidade e primeiro de afinidade
 Art. 13º- Accidente ou enfermidades moi graves
 Art. 14º- Cumprimento de deberes inescusables de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e mais de asistencia a consultas e revisións médicas
 Art. 15º- Permiso por asuntos particulares
 Art. 16º-  Formación militar dos reservistas voluntarios ou dos aspirantes a tal condición
 Art. 17º- Por parto
 Art. 17º bis- Permiso retribuído para as funcionarias e as laborais en estado de xestación
 Art. 18º- Por adopción ou acollemento
 Art. 19º- Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo
 Art. 20º- Disposicións xerais dos permisos por parto, adopción ou acollemento e do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo
 Art. 21º- Por razón de violencia de xénero sobre a muller funcionaria
 Art. 22º- Para a asistencia a actividades de formación do profesorado
 Disposición transitoria Permiso retribuído para as funcionarias e as laborais en estado de xestación
LICENZAS
 Art. 23º- Por asuntos propios
 Art. 24º- Por enfermidade
 Art. 25º- Por risco no embarazo ou durante o período de lactación natural
 Art. 26º- Por estudos
 Art. 27º- Para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria
 Art. 28º- Para supostos de hospitalización prolongada
VACACIÓNS
 Art. 29º- Vacacións do persoal funcionario docente
REDUCIÓNS DE XORNADA CON RETRIBUCIÓNS
 Art. 30º- Reducións de xornada con retribucións
 Art. 31º-  Por violencia de xénero
REDUCIÓNS DE XORNADA SEN RETRIBUCIÓNS
 Art. 32º- Redución de xornada con diminución de retribucións
AUSENCIAS IMPREVISTAS
 Art. 33º- Imprevistos
SOLICITUDES
 35º- Órganos competentes
  Modelos de solicitudes
PRAZOS PARA RESOLVER E RECURSOS
 Art. 36º- Prazo para resolver
 Art. 37º- Recursos
 

prodesin.com E-mail de Contacto | Aviso Legal