STEG ó día · STEG opina

29-04-2021

Carta do STEG ao Conselleiro e á Valedora do Pobo

MODIFICACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL:

O STEG vén de remitirlle, a través da Secretaría de Organización do STEG, unha carta ao Conselleiro de Educación e á Valedora do Pobo, en relación ao período de adaptación de Educación Infantil e ás modificacións substanciais do mesmo que se recollen no borrador da nova Orde de calendario escolar para o vindeiro curso, publicada pola Consellería de Educación.


Pode lerse a continuación:

Lois Pérez Díaz

Secretario de Organización do STEG

Sindicato de traballadoras e traballadores do ensino de Galiza

Prezado Señor Conselleiro de Educación:

Dirixímonos a vostede en relación ás intencións, manifestadas en firme pola Consellería de Educación da que vostede é titular, de reducir o actual período de adaptación vixente para o alumnado de Educación Infantil –contemplado na ORDE do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galiza- pasando dos 10 días lectivos que, con carácter xeral, se reservaban a este fin, a 8 días para este curso (como reflicte o borrador da Orde pola que se aprobará o calendario escolar para o curso 2021-2022 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galiza).

A este respecto, cómpre ter en conta que o curso pasado, por mor da COVID, o período comprendeu 15 días lectivos, mostrando este intervalo de tempo unha valoración moi positiva e moito máis acaída ao seu obxectivo por parte dos diferentes axentes da comunidade educativa (familias e profesorado).

O motivo da nosa queixa fundaméntase ademais, no carácter voluntario que o novo texto do calendario escolar lle atribuiría a este período por parte das familias. E esta cuestión, polos motivos que procedemos a sinalarlle, non pode quedar ao criterio das familias –sen menoscabo da importancia do seu parecer ao respecto da organización educativa-, pero con frecuencia suxeito a esixencias e condicionantes do eido laboral, privado, etc que poden condicionar notabelmente un dereito da infancia como é o dereito á educación a través dunha escolarización efectiva, facéndoo ademais en condicións plenas.

Como vostede saberá, o primeiro contacto das crianzas coa escola é un elemento fundamental para as aprendizaxes que as guiarán ao longo da vida e constitúe, ademais, un momento sensíbel que comporta implicacións emocionais, cognitivas, pedagóxicas e sociais de primeira orde. Neste senso, por tanto, a escola transcende unha función puramente asistencial e constitúe un ecosistema de afectos e aprendizaxes que van condicionar o desenvolvemento harmónico das meniñas e os meniños de aquí en diante.

A verdadeira aprendizaxe do período de adaptación é encontrarse e separarse; é compartir experiencias fóra da casa con outras persoas (as iguais e as adultas) distintas, nun marco institucional organizado e seguro, resolvendo situacións de aprendizaxe novas que interpelan as capacidades da persoa e as súas necesidades de afectos e seguridade.

Chegar por primeira vez a un lugar novo non é doado. Neste proceso de adaptación as nenas e os nenos deben coñecelo, facelo propio, chegar a gozalo, estableceren vínculos de relación e afectos. Isto leva o seu tempo, de aí a consideración de sentir o proceso de adaptación como unha necesidade fundamental do alumnado. Esta consideración debe aplicarse tanto para o alumnado do primeiro ciclo como do segundo, xa que o feito de que asistise á escola infantil de primeiro ciclo non garante que sexa máis doada a adaptación á escola infantil de segundo ciclo.

A adaptación, por tanto, constitúe un proceso complexo no cal se desenvolven unha serie de relacións intersubxectivas entre familias, o persoal docente, as nenas e os nenos e por medio da cal se construirán vínculos entre elas e eles. Esta experiencia converterase ademais na cerna das relacións sociais que as crianzas vivirán ao longo do seu paso polo sistema educativo.

 


A adaptación, igualmente, é de cadaquén, é unha conquista persoal que implica un proceso interno no que os tempos e as interaccións son individuais, intransferíbeis, tinxidos ademais de emocións e de vivencias, de esperas e de experiencias propias e compartidas, de medos e xogos, desexos e inquedanzas.

 

Este período non ten unha duración fixa para todas e todos, xa que é algo que a propia nena e o propio neno ten que elaborar. Por iso é importante respectar os tempos individuais e non tentar forzar nin acelerar o proceso, nin establecer comparanzas, entendendo a cada crianza como unha persoa única e diferente. Neste mesmo senso hai que considerar a duración do período para o alumnado con necesidade específi ca de apoio educativo e mesmo establecer, se cumprir, un plan individualizado. Todo isto debe contemplarse dende plans que atendan á diversidade do alumnado, polo que a flexibilidade deberá ser a característica básica de calquera plan de adaptación.

Polos motivos aquí expostos é polo que xulgamos que as intencións expresadas pola Consellería de Educación contraveñen de xeito moi evidente e a este respecto as funcións que a nosa sociedade lle encomenda á escola pública; pouco ou ningún é o beneficio desta medida e moito puidese ser o perxuízo. É por isto e, tamén, polas funcións que se lle atribúen ao cargo que representa, polo que nos diriximos a vostede para que faga valer non só os dereitos da cidadanía, senón os da infancia, garantindo a función emancipadora, reequilibradora da xustiza social e garante de dereitos que a escola debe cumprir, transmitíndolle ao tempo a nosa maior confianza no entendemento pola súa parte dos nosos motivos.


-carta en pdf ao Conselleiro

-carta en pdf á Valedora do Pobo

Sen outro particular e, quedando á súa disposición, reciba un cordial saúdo de quen lle escribe, atentamente,

 

Secretaría de Organización do STEG                                       Lugo, 28 de abril de 2021

 

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

VIGO

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza