Profesorado · FP · Formacion profesional

Manual para o Profesorado de Formación Profesional. Ferramentas e Recursos

Guía de recursos: manual para o profesorado de FP

Na sociedade actual a acción titorial e a orientación convértense nun proceso de axuda imprescindible que se desenvolve mediante unha intervención continuada e técnica, coa implicación de axentes educativos, sociais e profesionais, e que conduce á necesidade do establecemento de accións específicas dirixidas á actualización continua da información e da formación que se lle poida proporcionar ao alumnado, á redución das desigualdades derivadas de condicionantes de sexo, lugar, orixe, etc., así como á promoción de accións de colaboración entre profesionais dos centros educativos e de ámbito laboral, por zonas educativas ou por comarcas.

O presente manual nace precisamente coa intención de facilitar e apoiar os profesionais dos centros educativos de FP no desenvolvemento das tarefas e das funcións propias da acción titorial e orientadora, co fin de contribuír á consecución polo alumnado das capacidades que a lexislación sinala para esta etapa educativa:
– Preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional.
– Facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da vida.
– Contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática.

Neste senso, nos diferentes capítulos que integran o manual trátase de dar resposta a cuestións como as que seguen:
– Que novidades achega o novo marco normativo LOE?
– Que alumnado pode acceder aos ciclos formativos e que características pode presentar?
– Cales son as funcións que debe desenvolver o profesorado-titor desta etapa educativa?
– Con que recursos conta este profesorado para levar a termo tales funcións?

En definitiva, o obxectivo que se persegue é ordenar e estruturar a información recollida nas disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en relación co desenvolvemento dos ciclos formativos, dotando o profesionais implicados nel (nomeadamente o profesorado-titor) das ferramentas e dos recursos necesarios.

Guía de recursos para o profesorado de Formación Profesional
Nas seguintes ligazóns pódese acceder ao manual e aos seus correspondentes capítulos e modelos de fichas, cuestionarios ou impresos propostos no manual.


Manual de titoría para profesorado de FP

    - Manual para o profesorado de formación profesional
            - Versión completa (pdf) comprimida            - Versión completa (doc) comprimida


Manual de titoria para o profesorado de FP. Ciclos formativos de grao medio.
Nas seguintes ligazóns pódese acceder aos diferentes apartados do manual de titoría para o profesorado de FP:

Capitulo 1. Introdución.
Capítulo 2. Características e novidades da Formación Profesional.
Capítulo 3. Perfil do alumnado escolarizado en ciclos formativos de grao medio.
Capítulo 4. Funcións da titoría.
Capítulo 5. Guía para a práctica diaria.
    Apartado 5. Guía para a práctica diaria.
    Apartado 5.1. Coñecemento previo do grupo-clase.
    Apartado 5.2. Acollemento.
    Apartado 5.3. Normas e elección de delegado ou delegada.
    Apartado 5.4. Tramitacións administrativas ao longo do curso.
    Apartado 5.5. Avaliacións.
    Apartado 5.6. Formación en centros de traballo (FCT).
Capítulo 6. Referencias lexislativas
Capítulo 7. Modelos de fichas, cuestionarios e impresos propostos no manual.
Modelos de fichas, cuestionarios e impresos do manual de titoría
Nas seguintes ligazóns pódese acceder, de forma individual, aos modelos de fichas, cuestionarios e impresos propostos no manual.
Os modelos iranse actualizando en función das necesidades ou variacións normativas.


Modelo I. Listaxe do alumnado do grupo-clase.
    - Modelo I (doc)

Modelo II. Cuestionario inicial do alumnado. (23/12/2009)
    - Modelo II (doc)

Modelo III. Normas de funcionamento e estrutura xeral do ciclo formativo.
    - Modelo III (doc)

Modelo IV. Comunicación ás familias do horario de titoría.
    - Modelo IV (doc)

Modelo V. Autorización para o tratamento da imaxe do alumnado.
    - Modelo V (doc)

Modelo VI. Papeleta para a elección de delegado ou delegada.
    - Modelo VI (doc)

Modelo VII. Acta de elección de delegado ou delegada.
     - Modelo VII (doc)

Modelo VIII. Solicitude de anulación voluntaria de matrícula.
     - Modelo VIII (doc)

Modelo IX. Apercibimento de anulación de matrícula.
     - Modelo IX (doc)

Modelo X. Comunicación de anulación de matrícula.
     - Modelo X (doc)

Modelo XI. Apercibimento de baixa de oficio.
     - Modelo XI (doc)

Modelo XII. Comunicación de baixa de oficio.
    - Modelo XII (doc)

Modelo XIII. Solicitude de renuncia á matrícula.
    - Modelo XIII (doc)

Modelo XIV. Solicitude de traslado de matrícula.
    - Modelo XIV (doc)

Modelo XV. Acta de avaliación inicial.
    - Modelo XV (doc)

Modelo XVI. Apercibimento sobre a perda do dereito á avaliación continua.
    - Modelo XVI (doc)

Modelo XVII. Comunicación sobre a perda do dereito á avaliación continua.
    - Modelo XVII (doc)

Modelo XVIII. Informe de avaliación individualizado.
    - Modelo XVIII (doc)

Modelo XIX. Solicitude de reclamación sobre a avaliación.
    - Modelo XIX (doc)

Modelo XX. Informe final de curso.
    - Modelo XX (doc)

Modelo XXI. Apercibimento sobre a exclusión da realización do módulo de FCT.
    - Modelo XXI (doc)

Modelo XXII. Comunicación sobre a exclusión da realización do módulo de FCT.
    - Modelo XXII (doc)

Modelo XXIII. Proposta do profesorado-titor sobre a concesión de exención do módulo de FCT.
    - Modelo XXIII (doc)

Modelo XXIV. Informe da dirección sobre a concesión da exención do módulo de FCT.
    - Modelo XXIV (doc)

Modelo XXV. Solicitude de renuncia á matrícula no módulo de FCT.
    - Modelo XXV (doc)

Modelo XXVI. Listaxe do alumnado e empresas ou entidades colaboradoras.
    - Modelo XXVI (doc)

Modelo XXVII. Ficha-rexistro da FCT: seguimento do alumnado por parte do profesorado-titor do centro educativo.
     - Modelo XXVII (doc)

Modelo XXVIII. Ficha rexistro da FCT: autoseguimento do alumnado.
     - Modelo XXVIII (doc)

Modelo XXIX. Ficha rexistro da FCT: avaliación por parte do alumnado.
     - Modelo XXIX (doc)

Modelo XXX. Ficha rexistro da FCT: avaliación por parte do titor ou titora do centro de traballo.
    - Modelo XXX (doc)

Modelo XXXI. Ficha rexistro da FCT: avaliación por parte do profesorado titor do centro educativo.
     - Modelo XXXI (doc)

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza