STEG ó día · STEG opina

10-12-2021

Solicitude

Solicitude á C.E. sobre a valoración do persoal coordinador de Edixgal

- Que así como outros cargos, poñamos por caso, xefe/a de departamento, coordinación do equipo de Normalización Lingüística ou do equipo da Biblioteca, os mesmos contemplan unha remuneración economica que recoñeza minimamente estas funcións, quer economicamente, quer con redución de carga horaria, ou ben con ambas as dúas, as/os coordinadores/ as E-Dixgal quedan á marxe, cando están facendo un traballo fundamental, que require tempo e esforzo que non é recoñecido de ningún xeito.

Ben é sabido que, con data 13 de maio de 2021, a Xunta anuncia a incorporación para o curso 21/22 ao programa de libro dixital E-Dixgal un total de 81 novos centros y ampliación á participación de outros 139 a los cursos de 3º y 4º de ESO, co que se dispara o numero de usuarios do programa nun curso escolar.A Xunta de Galicia é sensible a esta situación e en previsión deste notable incremento, modifica o contrato de soporte para o proxecto “Soporte Premium” (expediente: AMT-2018-0010) o pasado 03-03-2021. A cuantificación económica desta modificación é de 670.402,62 €, que supón un incremento do 37,50% sobre o importe do contrato inicial. Sen embargo, esta dignificación positiva no chega a figura do profesor/coordinador Edixgal nos centros educativos, non se contempla para esta persoa, nin nomeamento como cargo retribuído, nin redución horaria estipulada e prefixada, nin dignificación algunha, cando en algún dos casos o traballo se ten duplicado, da xestión de 200 a 400 equipos nun so ano.

- Que ademais de encargarse dos equipos informáticos de cada alumna/o, as persoas que
desenvolven estas coordinacións deben atender tamén as dúbidas do resto das docentes, as pizarras dixitais, os canóns; resolver in situ incluso cuestións técnicas que garantan o menor transtorno da actividade cotiá do centro; actualización de software e hardware dos diferentes equipos; comunicación de incidencias sobre danos, reparacións ou renovacións dos mesmos; cumplimentación de todo tipo de burocracias e papeleos de xeito telemático nas diferentes plataformas habilitadas a tal efecto.

- Que o uso destes equipos e o desenvolvemento destas funcións ocasiona situacións de difícil resolución que, en non poucos casos, saen adiante por un exercicio de vontade individual e compromiso das persoas que levan adiante estas coordinacións: trátase dun feito que se debe solucionar no momento ou alomenos tentalo.

- Que temos constancia de que os centros teñen unha partida para subcontratar unha empresa que se encargue de todo este mantemento –ademais dos servizos que pode prestar a propia UAC- pero, en todo caso, ese soporte técnico non sempre pode responder coa dilixencia ou premura que a incidencia require.

- Que este sindicato ten constancia da mellorábel oferta de MATERIAIS DIXITAIS que están a promover neste momento as editoriais. Son frecuentes a este respecto queixas por parte do profesorado da calidade dos exemplares, a limitada gama de libros dixitais e, ás veces, incluso incompleta dos mesmos, sen menoscabo da importancia da formación continua do profesorado para a elaboración e creación dos propios contidos curriculares, tamén os dixitais.

- Que este sindicado disinte dalgunhas prácticas empresariais deste ámbito que supeditan a mellora dos seus materiais á adquisición de versións premium dos mesmos feito que, na práctica, vén a empobrecer a calidade do ensino.

- Que a maqueta ABALAR implica LIMITACIÓNS DIDÁCTICAS, pois bloquea a gran maioría dos vídeos da rede, independentemente de que teñan contido educativo ou non, dándose o feito paradoxal que, porén, non pon ningún problema para acceder a redes sociais ou plataformas como instagram o discord sen problema, ocasionando envíos latentes de documentos / arquivos ilícitos e, dende logo, moi lonxe do contexto educativo e dun uso pedagóxico destas ferramentas.

O que se pon en coñecemento desta Consellería para facela partícipe de parte dos problemas que actualmente existen nos centros ao respecto da implementación e maior uso das novas tecnoloxías nos mesmos.

E polo anteriormente exposto

SOLICITA:
desta Consellería de Educación que á maior brevidade arbitre as decisións oportunas para o recoñecemento do traballo destas/es profesionais no desenvolvemento destas coordinacións, tomando as accións pertinentes ao respecto, tamén no resto de cuestións que informan este escrito, no camiño de mellorar a calidade do ensino público con accións concretas e perentorias.

Asdo:
Lois Pérez Díaz
Secretario de Organización do STEG Lugo, 10 de DECEMBRO de 2021

- documento en pdf - documento de entrega (código solicitude 11559299)

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza