Aviso Legal

Aviso Legal
1. INFORMACIÓN XERAL
stegsindicato.org, é un dominio de Internet do que é titular o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, provisto do C.I.F. J-36125946, cuxo domicilio social radica na Avenida de Coimbra 15, en Santiago de Compostela (C.P: 15704), e que presta os servizos referidos nesta web.
 
2. OBXECTO
Esta páxina web ten por finalidade permitir o acceso xeral a todo usuario aos servizos que ofrece o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”. Autilización desta páxina web leva á adhesión a todo o disposto neste aviso na versión existente á data de acceder á mesma.
 
3. SERVIZO
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, poderá modificar ou interromper en calquera momento, e sen previo aviso, tanto a configuración da web, como as condicións e os contidos da mesma, sen que se lle poida esixir responsabilidade algunha por tales motivos.
O usuario comprométese a non usar os contidos desta web para desenvolver actividades contrarias á lei, carecendo en todo caso o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, de responsabilidade algunha polo uso que dea o usuario aos contidos da web.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, non é responsable dos contidos existentes nos enlaces que poidan aparecer na web, nin das manifestacións vertidas por terceiros nesta páxina.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, non será responsable en caso algún, dos posibles danos que poidan causarse nos equipos do usuario derivados da navegación por esta web.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, informa que esta web non utiliza Cookies nin calquera outro método que permita obter datos persoais sen o consentimento do titular dos mesmos.
O usuario responderá de todos os danos e prexuízos que lle ocasione ao “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, polo incumprimento destas condicións.
 
4. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.

LEXISLACIÓN. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

ENCARGADO DO TRATAMENTO. SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA (STEG) CIF: J36125946 Dirección Social: RÚA DO CONDE Nº 31 ENTRECHAN 27003 LUGO.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. Poderá contactar co Delegado de Protección de Datos de STEG para aclarar calquera cuestión que precise en relación coa xestión do tratamento dos seus datos persoais, a través do E-Mail protecciondedatos@prevencom.es indicando no asunto “Á atención do DPD de STEG”.

FINALIDADE DO TRATAMENTO. Segundo a súa solicitude, as finalidades do tratamento son:

FORMULARIO STEG RESPONDE: Atender a súa solicitude de contacto.

FORMULARIO AFILIATE: Atender as solicitudes de afiliación.

LEXITIMIZACIÓN. Lle informamos de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a súa solicitude de contacto ou de afiliación. O interesado presta o seu consentimento ó cubrir o formulario e enviarnos os seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS.

FORMULARIO STEG RESPONDE: Os datos proporcionados conservaránse durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta e nunca será superior a 1 ano dende o último contacto.

FORMULARIO AFILIATE: Os datos conservaranse mentres permaneza de alta como afiliado.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ÓNDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a steg@steg.gal indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA (STEG) aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través da páxina web non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA (STEG) comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante a autoridade nacional de control Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 
5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva do “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, correspondéndolle unicamente a este os dereitos de explotación dos mesmos.
Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sen a expresa autorización do “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, así como calquera outro acto que non fose expresamente autorizado por este. Igualmente quérese indicar que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos pola lei.
 
6. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

         Para calquera controversia que xurda en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de Santiago de Compostela.

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza