Polí­tica de Privacidad

PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.

LEXISLACIÓN. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

ENCARGADO DO TRATAMENTO. SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA (STEG) CIF: J36125946 Dirección Social: RÚA DO CONDE Nº 31 ENTRECHAN 27003 LUGO.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. Poderá contactar co Delegado de Protección de Datos de STEG para aclarar calquera cuestión que precise en relación coa xestión do tratamento dos seus datos persoais, a través do E-Mail protecciondedatos@prevencom.es indicando no asunto “Á atención do DPD de STEG”.

FINALIDADE DO TRATAMENTO. Segundo a súa solicitude, as finalidades do tratamento son:

FORMULARIO STEG RESPONDE: Atender a súa solicitude de contacto.

FORMULARIO AFILIATE: Atender as solicitudes de afiliación.

LEXITIMIZACIÓN. Lle informamos de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a súa solicitude de contacto ou de afiliación. O interesado presta o seu consentimento ó cubrir o formulario e enviarnos os seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS.

FORMULARIO STEG RESPONDE: Os datos proporcionados conservaránse durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta e nunca será superior a 1 ano dende o último contacto.

FORMULARIO AFILIATE: Os datos conservaranse mentres permaneza de alta como afiliado.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ÓNDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a steg@steg.gal indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA (STEG) aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través da páxina web non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA (STEG) comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante a autoridade nacional de control Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
compostela@steg.gal

Ver en Google Maps
 

A CORUÑA

R/ Alcalde Asúnsolo 2 · Entrechán
15007 · A Coruña
Telf: 981 154 031
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps Ver en Google Maps

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Praza Curros Enríquez 1 · Oficina 201
36002 · Pontevedra
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza