Inicio STEG
SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA
   Inicio << STEG Opina

O STEG recurre a orde sobre o profesorado de relixión

Galiza é o primeiro territorio do estado que permite ao profesorado de relixión realizar funcións que por lei non lles corresponden.

A Consellaría aceptou a petición do STEG de eliminar o artigo 4 que permitía que ocupasen cargos directivos.

Consideramos insuficiente esta modificación da orde ao manter a posibilidade de que realicen funcións docentes

O STEG fará unha campaña para animar a nais e pais a denunciar todos aqueles casos nos que o profesorado de relixión ocupe calquera función que lle corresponda ao funcionariado docente.

O STEG ten recurrida esta orde perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

 

O RD 696/2007 de 1 de xuño estabilizou en todo o estado español ao profesorado de relixión, convertendo os seus contratos temporais (de persoal laboral, non docente) en indefinidos. Este RD obrigaba a Galiza e ao resto dos territorios do estado a desenvolver unha orde que levase a cabo este proceso. Con esta orde, ao redor de 1000 profesoras e profesores de relixión que son propostos pola xerarquía eclesiástica pasaban a indefinidos ata a súa xubilación.

O xoves 5 de xullo na mesa sectorial de educación de Galiza debateuse o borrador desta orde. Ademais de garantir a estabilidade a este profesorado tal e como manda o RD (aspecto valorado positivamente polas outras centrais sindicais e no que non entra o STEG ao non poder modificalo en Galiza), incluíanse dous artigos, (entre outros), que, segundo a nosa opinión ( despois de consultalo xuridicamente) exceden o ámbito do que pode exercer nun centro este profesorado.

Expliquémonos:

  1. o artigo 4 permitía que foran nomeados cargos directivos.
  2. o artigo 5 permite que realicen funcións que son propias do funcionariado docente tales como: titorías, dinamización da convivencia escolar, dinamización da biblioteca...
    3. ademais, tamén poderían realizar gardas.

A LOE recolle que este persoal laboral (así son os seus contratos, polo tanto non docentes ) só pode impartir a materia de relixión pois a habilitación dada pola xerarquía eclesiástica é exclusivamente para esta función, a diferenza do profesorado docente. O profesorado docente pasou un proceso selectivo público e en igualdade de condicións que o habilita para as tarefas docentes que realiza (titorías, gardas, dinamizacións...), mentres que a selección do profesorado de relixión non é pública e ademais é subxectiva en función da coincidencia ideolóxica coa doutrina oficial da confesión da que se trate.

Desde o STEG denunciamos que funcións tan importantes como esas, sinaladamente a titoría, non poden deixarse a persoas que teñen a misión de instruír nos contidos dunha confesión relixiosa concreta. Ademais, cando estas confesións se caracterizan pola súas expresións públicas sexistas e homófobas que vulneran a lexislación vixente e o espírito da Constitución española. Chama a atención que estas medidas se propoñan precisamente nunha administración gobernada polo PSOE, xa que contradí claramente á LOE e vai en contra de todos os contidos da Educación para a cidadanía aparecida con esta Lei.

Con esta ORDE, a partires de agora, na Galiza pode darse o paradoxo de que haxa alumnado que non curse relixión e que teña realizando a función da titoría ao profesorado de relixión. Imaxinémonos as charlas de titoría que pode ter coas nosas fillas e fillos unha profesora ou profesor de relixión cristiá, musulmá, evanxélica ou calquera outra...

Desde o STEG demandamos da Consellaría de Educación que retire o artigo 5, tal e como xa fixemos na mesa sectorial na que se presentou, xa que contradí o que un goberno progresista, co apoio das centrais sindicais, debería facer.

Estamos e realizar unha campaña tanto a nivel nacional como estatal (comezamos xa no mes de xullo enviando carta a todas as federacións territoriais do PSOE) denunciando esta concesión do PSDG-PSOE aos sectores máis conservadores da sociedade.

Animaremos a todas as nais e pais a denunciar as situacións nas que teñan ao profesorado de relixión, de titores, facendo actividades docentes ou simplemente gardando aos seus fillos ou fillas que non cursan relixión.

Secretariado Nacional do STEG
outubro 2007